POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. Zakres Regulaminu oraz dane FAMI

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania z Portalu pod nazwą Slub.FamiFotoVideo oraz zasady świadczenia Usług z jego wykorzystaniem, a także zasady sprzedaży za pośrednictwem tego Portalu Towarów i Usług Foto Video oferowanych przez FAMI, prawa i obowiązki FAMI oraz Klientów związane ze świadczeniem Usług, korzystaniem z Portalu oraz ze sprzedażą Towarów i Usług Foto Video za pośrednictwem Portalu oraz zasady funkcjonowania Portalu. Regulamin określa:
a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
b.i. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się FAMI;
b.ii. zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym;
c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną;
e. zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu, w tym:
e.i. zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego tj. zawierania za pośrednictwem Portalu umów sprzedaży Towarów i Usług Foto Video w ramach Sklepu Internetowego, zasady składania zamówień na Towary i Usług Foto Video oraz zasady realizacji zamówień na Towary i Usług Foto Video w ramach Sklepu Internetowego;
e.ii. zasady świadczenia przez FAMI pozostałych Usług za pośrednictwem Portalu.
2. Dane kontaktowe FAMI są następujące:
a) FAMI Sp. z o.o., adres : 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 2 lokal 6
b) telefon: +48 509-259-596
c) adresy strony internetowej: http://www.slub.famifotovideo.pl
d) adres mailowy do kontaktu: info@famifotovideo.pl

DEFINICJE

Art. 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Portal- system stron www (World Wide Web) prowadzony przez FAMI pod adresem http://www.slub.famifotovideo.pl za pośrednictwem którego FAMI świadczy Usługi na rzecz Klientów, w szczególności prowadzi Sklep Internetowy;
2. FAMI – FAMI Sp. z o.o. z siedzibą w (40-079) Katowicach, ul. Gliwicka 2 lok. 6, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636655 NIP 6342872686 REGON 355423019;
3. Klient – każdy podmiot prawa tj. osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie pozwalającym na korzystanie z Portalu i zawarcie umowy za pośrednictwem Portalu i który korzysta z funkcjonalności Portalu, w tym korzysta z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, w szczególności dokonuje zakupu Towarów i Usług Foto Video za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
4. Usługi – całokształt funkcjonalności Portalu stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.) tj. następujące usługi:
a. Sklep Internetowy;
b. Konto Klienta;
c. Udostępnione Treści;
5. Treści – cała zawartość merytoryczna Portalu, w tym w szczególności informacje o FAMI, cenniki, katalogi, działy tematyczne Portalu lub wszystkie podobne, równoważne lub jakiekolwiek inne;
6. Udostępnione Treści – jedna z Usług, pozwalająca Klientom na dostęp do Treści w ramach Portalu, w szczególności dla potrzeb korzystania z innych Usług;
7. Konto Klienta – jedna z Usług, polegająca na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Portalu polegających na określeniu informacji indywidualizujących Klienta, umożliwiających zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Klienta oraz pozwalających na pełne korzystanie z Portalu, w tym korzystanie ze Sklepu Internetowego;
8. Sklep Internetowy – jedna z Usług, stanowiąca funkcjonalności Portalu, z wykorzystaniem których FAMI sprzedaje za pośrednictwem sieci Internet Towary i i Usługi Foto Video znajdujące się w ofercie FAMI;
9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą tj. FAMI czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
10. Towary – ogół rzeczy i produktów materialnych oferowanych za pośrednictwem Portalu, w ramach Sklepu Internetowego, które może nabyć Klient za pośrednictwem Portalu;
11. Towary Notowane (Notyfikowane) – Towary, których cena zależy od wahań na rynku finansowym i których cena jest ustalana w umowie między Klientem, a FAMI w oparciu o aktualną cenę na rynku finansowym, a w szczególności wyroby z metali szlachetnych z diamentami / brylantami / kamieniami szlachetnymi, w tym pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne;
12. Usługi Foto Video – specjalistyczne usługi oferowane przez FAMI za pośrednictwem Portalu polegające na świadczeniu usług w zakresie fotografii ślubnej i ślubnych realizacji filmowych;
13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.);
14. Ustawa o prawach konsumenta -ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn zm.);
15. Dostawca Usługi Płatniczej – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych;
16. Formularz zamówienia-funkcjonalność Portalu zawierająca niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, które są przesyłane do FAMI poprzez Portal w ramach procedury zawarcia poprzez Portal umowy dotyczącej Towarów lub Usług Foto Video.

USŁUGI – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 3. Prawa i obowiązki FAMI

1. FAMI zobowiązuje się do starannego świadczenia Usług.
2. FAMI nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
a. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Klienta;
b. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego, działaniem osób trzecich;
c. przyczynami niezależnymi od FAMI.
3. FAMI nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta swojego hasła do Konta Klienta osobom trzecim oraz za korespondencję i komunikaty przesyłane poprzez funkcjonalności Portalu bez konieczności wykorzystania Konta Klienta.
4. FAMI zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku:
a. podania przez Klienta nieprawdziwych danych w trakcie zamawiania Usługi;
b. naruszenia przez Klienta któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu lub umowy łączącej strony;
c. używania Konta Klienta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
d. nieopłacenia przez Klienta faktury VAT wystawionej przez FAMI.
5. FAMI ma prawo dokonywać uaktualnień Portalu oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi.
6. FAMI zastrzega sobie prawo do usuwania treści i zdjęć:
a. zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe;
b. łamiących prawo lub zachęcających do łamania prawa;
c. naruszających zasady współżycia społecznego;
d. zawierające adresy mailowe, numery telefonów, adresy korespondencyjne wprowadzone w miejscach nie wskazanych dla tych danych;
e. reklamujących serwisy konkurencyjne wobec FAMI.

Art. 4. Treść i charakter Usług

1. Usługi świadczone poprzez Portal stanowią świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.) tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.
2. Całokształt Usług świadczonych poprzez Portal tworzy platformę informatyczną :
a. służącą FAMI do prowadzenia sprzedaży Towarów i Usług Foto Video poprzez sieć Internet, na własny rachunek w ramach Sklepu Internetowego oraz świadczenia pozostałych Usług;
b. pozwalającą Klientowi na skorzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, w tym:
b.i. poprzez udostępnienie informacji na indywidualne żądanie Klienta poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących FAMI i Towarów i Usług Foto Video oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy z FAMI i jej wykonania oraz pozostałych Treści;
b.ii. poprzez umożliwienie na indywidualne żądanie Klienta komunikacji z FAMI w celu zawarcia umowy o Towary lub Usług Foto Video, w tym złożenia zamówienia na Towary;
b.iii. poprzez umożliwienie Klientowi zawarcia z FAMI za pośrednictwem Portalu umowy dotyczącej Towarów lub Usług Foto Video, w tym umożliwiająca w szczególności uzgodnienie warunków umowy, dostawy, ustalenie ceny za Towar lub Usługi Foto Video i kosztów wysyłki;
b.iv. pozwalająca na skorzystanie z pozostałych Usług, o których mowa w Regulaminie.

KONTO KLIENTA

Art. 5. Rejestracja

1. Korzystanie z pełni funkcjonalności Portalu wymaga założenia Konta Klienta i zalogowania się do Konta Klienta. Skorzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posiadania Konta Klienta i zalogowania się do Konta Klienta.
2. Założenie Konta Klienta odbywa się w procedurze rejestracji, która wymaga podania niepowtarzalnego loginu oraz hasła. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, podania loginu i hasła, które Klient będzie wykorzystywał do logowania się w Portalu, podania danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym oraz złożenia oświadczeń w przedmiocie: akceptacji Regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na przesyłanie informacji handlowej, zgody na posłużenie się telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, potwierdzenia pouczenia w przedmiocie danych osobowych, pouczenia w przedmiocie prawa odstąpienia. Rejestracja Klienta zostaje zakończona poprzez potwierdzenie rejestracji i aktywację Konta Klienta, które odbywają się drogą mailową, w ten sposób, że Klient otrzymuje email z linkiem aktywacyjnym, zaś kliknięciu w link w mailu następuje przekierowanie na stronę informującą o aktywacji Konta Klienta.
3. Zalogowanie się do utworzonego Konta Klienta wymaga posłużenia się loginem i hasłem przypisanym do Konta Klienta.

Art. 6. Zawarcie i rozwiązanie umowy o Konto Klienta

1. Zawarcie umowy o Konto Klienta następuje z chwilą zakończenia procesu rejestracji, o której mowa w art. 4.
2. Rozwiązanie umowy o Konto Klienta następuje z chwilą skorzystania z funkcjonalności Portalu służącej do usuwania Konta Klienta, a także zgodnie z ust. 3.
3. Umowa o Usługę Konta Klienta może być rozwiązana przez FAMI za 1 dniowym wypowiedzeniem przesłanym w formie mailowej na adres mailowy Klienta w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 14 Regulaminu.
4. Usługa Konto Klienta jest bezpłatna.

SKLEP INTERNETOWY

Art. 7. Sklep Internetowy – zasady ogólne

1. Usługa Sklep Internetowy wymaga posiadania Konta Klienta i zalogowania się do Konta Klienta.
2. Sklep Internetowy umożliwia zawarcie umowy dotyczącej Towarów lub Usług Foto Video tj. umowy sprzedaży tych Towarów lub Usług Foto Video przez FAMI jako sprzedawcę Klientowi jako kupującemu, w tym uzgodnienie warunków tej umowy.

Art. 8. Zawieranie umów w Sklepie Internetowym

1. Na procedurę zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy, o której mowa w art. 6 ust. 2 Regulaminu składają się czynności związane ze złożeniem zamówienia, opisane w art. 8 Regulaminu oraz związane z potwierdzeniem zamówienia opisane w art. 9 Regulaminu.
2. Komunikacja z Klientem w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje poprzez sieć Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i środków komunikacji elektronicznej.

Art. 9. Składanie zamówień

1. Składanie zamówień na Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje z wykorzystaniem Formularza zamówienia. Złożenie zamówienia wymaga prawidłowego wypełnienia Formularza zamówienia, wyboru formy płatności, wyboru formy dostawy oraz zaakceptowania złożenia zamówienia. Skorzystanie z opcji zaakceptowania złożenia zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub odpowiedniej aplikacji pozwalającej na korzystanie z Portalu na urządzeniach mobilnych.
3. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do FAMI za pośrednictwem Portalu.
4. Informacje o Towarach są na bieżąco podawane poprzez Portal stosownie do rodzaju danego Towaru, w przypadku Usług Foto Video podaje się w szczególności rodzaj, przedmiot, zakres, termin oferowanej usługi. Informacje o Towarach zawierają również informację, czy dany Towar jest Towarem Notowanym.

Art. 10. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

1. Po przesłaniu zamówienia Klienta do FAMI, zgodnie z art. 8 ust. 3. Regulaminu zamówienie jest niezwłocznie potwierdzane za pomocą wiadomości wysyłanej na adres email podany przez zamawiającego Klienta w Formularzu zamówienia, co, w razie otrzymania takiego potwierdzenia przez Klienta, skutkuje zawarciem umowy dotyczącej Towarów;
2. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie Internetowym w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Formularz zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy dotyczącej Towarów lub Usług Foto Video.
3. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty, faktu otrzymania tej oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.

Art. 11. Płatności

1. Za Towary lub Usługi Foto Video zakupione w Sklepie Internetowym Klient może zapłacić w jeden z następujących sposobów płatności:
a. przelewem on-line;
b. kartą płatniczą, debetową lub kredytową;
c. przelewem tradycyjnym;
stosownie do opcji dostępnej na Portalu;
2. Za Usługi Foto Video zakupione w Sklepie Internetowym, których realizacja ma się odbyć w przyszłości Klient zapłaci FAMI zadatek w wysokości 10% ceny brutto Usługi Foto Video przyjętej do realizacji.
a. Wpłata zadatku jest przyrzeczeniem realizacji niniejszej umowy przez Klienta.
b. Rozliczenie wpłaconego zadatku nastąpi wraz z rozliczeniem końcowym Usługi Foto Video, które nastąpi po przekazaniu Klientowi i zaakceptowaniu przez niego materiałów foto i/lub video zgodnych z zamówieniem.
c. W przypadku niewykonania umowy przez FAMI, FAMI zwróci Klientowi zadatek w podwójnej wysokości. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, w której niewykonanie umowy przez FAMI związane było z działaniem siły wyższej, wypadkiem lub innymi zdarzeniami losowymi niezależnymi od FAMI. W takim przypadku FAMI zwróci Klientowi wartość nominalną wpłaconego zadatku.
d. W przypadku niewykonania umowy przez Klienta, FAMI ma prawo zachować zadatek. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, w której niewykonanie umowy przez Klienta związane było z działaniem siły wyższej, wypadkiem lub innymi zdarzeniami losowymi niezależnymi od Klienta. W takim przypadku Klient będzie mógł wykorzystać wpłacony zadatek do realizacji innego zlecenia przez FAMI.
3. Określone na Portalu ceny Towarów i Usług Foto Video są cenami wyrażonymi w złotych polskich PLN lub w dolarach amerykańskich USD i obejmują kwotę podatku od towarów i usług, jeśli taki podatek dotyczy danego Towaru lub Usługi Foto Video. Niektóre ceny mogą zawierać koszty wydania Towaru (dostawy / transportu / ubezpieczenia), a informacja o tym fakcie każdorazowo będzie podawana w procesie zamawiania.
4. Ceny Towarów Notowanych są na bieżąco uaktualniane stosownie do ich notowań na rynku w następujących okresach: 24/7, codziennie lub trzy razy w tygodniu.
5. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, Usług Foto Video, zadatku z tytułu Usług Foto Video, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów ubezpieczenia (jeśli dotyczy) i kosztów wybranego sposobu płatności. Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty i podawane są w na Portalu, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary i Usługi Foto Video.
6. Cena podana przy każdym Towarze i Usłudze Foto Video jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
7. Płatności, o których mowa w ust.1 dokonywane są zgodnie z następującymi zasadami:
a. płatności te są obsługiwane przez Dostawcę Usługi Płatniczej;
b. płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą, debetową lub kredytową może posługiwać się wyłącznie uprawniony posiadacz tej karty;
c. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) lub b) FAMI udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Dostawcę Usługi Płatniczej lub przekierowuje na właściwą stronę Dostawcy Usługi Płatniczej stosownie do wybranego sposobu płatności;
d. dokonanie płatności następuje zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawcę Usługi Płatniczej, udostępnianymi przez Dostawcę Usługi Płatniczej.

Art. 12. Dostawy

1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym wydawane są (wysyłane) poprzez dostawę za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej lub poprzez odbiór osobisty.
2. Zamówienie Towarów w Sklepie Internetowym :
a. w przypadku Towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta w ciągu 10-40 dni roboczych od otrzymania przez FAMI płatności za Towar, co oznacza, że w tym terminie Towar przekazywany jest przez FAMI do wysyłki lub gotowy do odbioru osobistego stosownie do wybranej opcji dostawy;
b. w przypadku innych Towarów, niż określone w punktcie a) w ciągu 7-21 dni roboczych od otrzymania przez FAMI płatności za Towar, co oznacza, że w tym terminie Towar przekazywany jest przez FAMI do wysyłki lub gotowy do odbioru osobistego stosownie do wybranej opcji dostawy.
3. FAMI ma obowiązek dostarczenia Towarów wolnych od wad.
UDOSTĘPNIONE TREŚCI

Art. 13. Zawarcie umowy o Udostępnione Treści

1. Usługa Udostępnione Treści umożliwia zapoznawanie się z Treściami zamieszczonymi na Portalu poprzez udostępnianie na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Portalu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL.
2. Udostępnienie Treści obejmuje wszelkie Treści umieszczone na Portalu, zarówno dotyczące Usług, jak również działalności FAMI wykonywanej poza Portalem.
3. Usługa Udostępnianie Treści jest nieodpłatna.
4. Zawarcie umowy o Usługę Udostępnione Treści następuje przez rozpoczęcie korzystania z Portalu zaś rozwiązanie następuje, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń, przez zaprzestanie korzystania z Portalu, w szczególności zamknięcie stron Portalu.
PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

Art. 14. Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usług treści o charakterze bezprawnym.
2. Klienci zobowiązani są, w zakresie w jakim podanie informacji jest niezbędne do zawarcia umowy za pośrednictwem Portalu lub jej prawidłowego wykonania do posługiwania się informacjami zgodnymi z rzeczywistością, w szczególności zakazane jest podawanie danych fałszywych, w tym podszywanie się pod inne podmioty.

Art. 15. Korzystanie z Portalu

1. Klient jest właścicielem danych wprowadzonych do Portalu w ramach Konta Klienta.
2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi, a także w wypadku ich zmiany do niezwłocznej aktualizacji.
3. Klient nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu zawarcia Umowy z FAMI na inne podmioty lub osoby bez pisemnej zgody FAMI.
4. Korzystanie z Portalu i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji o Koncie Klienta i Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub odpowiedniej aplikacji pozwalającej na korzystanie z Portalu na urządzeniach mobilnych.
5. Wymagania techniczne konieczne do korzystania z Portalu określa art. 17 Regulaminu.

Art. 16. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Usług stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną można składać z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: telefonicznie pod numerem +48 509-259-596, mailowo na adres: reklamacje@famifotovideo.pl lub pisemnie na adres FAMI sp. z o.o., adres 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 2 lok 6.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym, o którym mowa w ust. 1 w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, przyczyna reklamacji.
3. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 1 i 2 jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną.

Formularz reklamacji – plik do pobrania

Fami fotografia ślubna dla wymagających – Formularz Reklamacji

WYMAGANIA TECHNICZNE

Art. 17. Interoperacyjność treści cyfrowych

1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu i Usług, Klient powinien dysponować:
a. połączeniem z siecią Internet;
b. sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
2. Dostęp i korzystanie z Portalu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Portalu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Art. 18. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy :
a. dotyczącej Usługi Foto Video zawartej z FAMI na Portalu;
b. dotyczącej Towarów nabywanych poprzez Sklep Internetowy, innych niż Usługa Foto Video.
2. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, o której mowa w ust. 1 bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni:
a. od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt a);
b. w przypadku umowy, o której mowa w ust. 1 pkt b) od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru, a w przypadku umowy dotyczącej wielu Towarów od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Towarów.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem musi poinformować FAMI sp. z o.o., adres 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 2 lok 6, REGON 365423019, NIP 6342872686, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636655 , tel. +48 509-259-596, adresy mailowe: info@famifotovideo.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane za pośrednictwem urzędu pocztowego (list polecony), kurierem (za potwierdzeniem odbioru) lub pocztą elektroniczną). Możliwe jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, FAMI zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez FAMI) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. FAMI może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy dotyczącej Towarów (z wyjątkiem Usług Foto Video) Towar należy odesłać lub przekazać FAMI niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano FAMI o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
6. Klient, odsyłający Towar, będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, którego wysokość (w przypadku Towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą) jest szacowana maksymalnie na kwotę 10.000 PLN. Klient odpowiada tylko za pomniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje :
a. w przypadkach, o których mowa w ust. 8
b. w odniesieniu do umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj. umów dotyczących Towarów Notowanych (Notyfikowanych) – (patrz Art2 / pkt.11)
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tj. umów o Towary wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta.
8. FAMI informuje, iż po wykonaniu w pełni usług, w tym Usług Foto Video  za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Formularz odstąpienia od umowy – plik do pobrania

Fami fotografia ślubna dla wymagających – Formularz Odstąpienia od Umowy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 19. Pozostałe postanowienia Regulaminu

1. Portal i czynności związane z zawieraniem umów w Portalu są dostępne w języku polskim.
2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem internetowym http://www.slub.famifotovideo.pl/regulamin/  przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej poprzez Portal, w tym umowy o Usługi.
4. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie, a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
a. mediacji, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów, działających przy Inspekcji Handlowej;
b. sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
c. w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
d. w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/
5. Regulamin może być zmieniony przez FAMI. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do umów zawieranych poprzez Portal w tym o Usługi zawartych po jego udostępnieniu. W odniesieniu do Usług o charakterze ciągłym tj. Usługi Konto Klienta, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tych Usług zmiany Regulaminu wiążą Klienta którego dotyczą te Usługi jeśli nie dokona rozwiązania umowy o Usługi poprzez usunięcie Konta Klienta w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


DO POBRANIA

FAMI-Regulamin-Sklepu

Infolinia działa w godzinach od 10:00 do 21:00.
Potrzebujesz informacji zadzwoń
+48 696 099 862