1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Klientów stron internetowych portalu http://www.slub.famifotovideo.pl (“Portal”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Klientów Portalu jest właściciel i operator Portalu – FAMI Sp. z o.o. z siedzibą w (40-079) Katowicach, ul. Gliwicka 2 lok. 6, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636655 NIP 6342872686 REGON 355423019.
3. FAMI przetwarza dane przekazywane przez Klientów stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji, składania i realizacji zamówień oraz realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, określonych w Regulaminie, a także wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń.
4. FAMI może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów Portalu niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi:
a. nazwisko i imiona Klienta;
b. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
c. adres zameldowania na pobyt stały;
d. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c);
e. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta;
f. adresy elektroniczne Klienta.
5. FAMI przetwarza też dane pozyskiwanie automatycznie (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te jednak nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, której dotyczą. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Portalu oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych.
6. FAMI może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 4;
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
d. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
7. FAMI przechowuje dane osobowe Klientów stron jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Klientów zostają usunięte z systemów.
8. Przetwarzanie danych osobowych Klientów stron w innym celu niż wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak marketing usług świadczonych przez FAMI lub otrzymywanie informacji handlowej) może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Portalu przed zawarciem umowy, a także zrealizowania innych usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Klienta, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez FAMI zależy od uzyskania zgody Klienta.
10. Klient ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: FAMI sp. z o.o., adres 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 2 lok 6 lub drogą mailową na adres info@famifotovideo.pl.
11. Przetwarzanie przez FAMI danych osobowych Klientów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).
12. Strony Portalu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą FAMI przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. FAMI zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klientów Portalu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Portalu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.
13. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Portalu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony FAMI.
14. FAMI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.
15. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Portalu prosimy kierować na adres e-mail: info@famifotovideo.pl.


DO POBRANIA

FAMI-Polityka-Prywatnosci

Infolinia działa w godzinach od 10:00 do 21:00.
Potrzebujesz informacji zadzwoń
+48 696 099 862